scripts/system
an d3b0cb8668 bunch of crap 2022-06-05 22:51:41 -06:00
..
autostart bunch of crap 2022-06-05 22:51:41 -06:00
env bunch of crap 2022-06-05 22:51:41 -06:00
fonts misc video crap 2021-06-20 07:54:50 -06:00
shutdown shuffle around stuff, make startup/logout work better, better xresources 2020-03-16 21:28:47 -04:00
xorg misc video crap 2021-06-20 07:54:50 -06:00
git-gui.desktop add git-gui kservice 2019-10-24 23:29:55 -04:00
grub update grub config 2020-12-13 16:25:51 -07:00