Pārlūkot izejas kodu

emacs: don't attempt to use flyspell on windows

master
Alison G. Watson pirms 9 mēnešiem
vecāks
revīzija
19717e5cb0
2 mainītis faili ar 12 papildinājumiem un 6 dzēšanām
  1. +8
    -2
      emacs/early-init.el
  2. +4
    -4
      emacs/init.el

+ 8
- 2
emacs/early-init.el Parādīt failu

@@ -12,8 +12,14 @@
initial-scratch-message nil
mark-ring-max 1024))

(when (string-equal system-type "windows-nt")
(setenv "PATH" (concat "C:/emacs/bin;" (getenv "PATH"))))
(if (eq system-type 'windows-nt)
(progn
(setenv "PATH" (concat "C:/emacs/bin;" (getenv "PATH")))
(defalias 'agw-flyspell-mode #'ignore)
(defalias 'agw-flyspell-prog-mode #'ignore))
(progn
(defalias 'agw-flyspell-mode #'flyspell-mode)
(defalias 'agw-flyspell-prog-mode #'flyspell-prog-mode)))

;; important ergonomics
(setq fill-column 80


+ 4
- 4
emacs/init.el Parādīt failu

@@ -21,13 +21,13 @@
(set-scroll-bar-mode nil)

;; `prog-mode'
(add-hook 'prog-mode-hook #'flyspell-prog-mode)
(add-hook 'prog-mode-hook #'agw-flyspell-prog-mode)
(add-hook 'prog-mode-hook #'prettify-symbols-mode)
(add-hook 'prog-mode-hook #'subword-mode)
(add-hook 'prog-mode-hook #'agw-prog-mode)

;; `text-mode'
(add-hook 'text-mode-hook #'flyspell-prog-mode)
(add-hook 'text-mode-hook #'agw-flyspell-prog-mode)
(add-hook 'text-mode-hook #'subword-mode)
(add-hook 'text-mode-hook #'agw-prog-mode)

@@ -153,7 +153,7 @@

(use-package markdown-mode
:ensure t
:hook ((markdown-mode . flyspell-mode))
:hook ((markdown-mode . agw-flyspell-mode))
:mode (("\\.mdwn\\'" . markdown-mode)))

(use-package ninja-mode
@@ -173,7 +173,7 @@

;; org-mode
(use-package org
:hook ((org-mode . flyspell-mode)
:hook ((org-mode . agw-flyspell-mode)
(org-mode . agw-org-mode))
:init
(setq org-fontify-whole-heading-line t


Notiek ielāde…
Atcelt
Saglabāt